Rozstrzygnięcie konkursu
Kielce, dn. 2010.10.11

W dniu 8.10.2010 komisja w składzie: Artur Hajdorowicz – przewodniczący, Krystyna Kuźmiuk, Ryszard Pomorski, Krzysztof Tworogowski oceniła prace zgłoszone do konkursu:

Twórczy projekt upamiętnienia osoby bł. ks. dr Józefa Pawłowskiego
Numer ogłoszenia: 277180 - 2010; data zamieszczenia: 03.09.2010

Komisja wybrała pracę  nr. 68145 autorstwa Nizio Design International – Warszawa ul. Inżynierska 3
Praca uzyskała 88,75 punktów

Kielce, dn. 2010.09.03
OGŁOSZENIE O KONKURSIE


Kielce: Twórczy projekt upamiętnienia osoby bł. ks. dr Józefa Pawłowskiego

Numer ogłoszenia: 277180 - 2010; data zamieszczenia: 03.09.2010
OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Środowisk Twórczych - Pałac T. Zielińskiego, ul. Zamkowa 5, 25-009 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3682053/54, faks 041 3682053/54.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.palacykzielinskiego.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU

II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego: Twórczy projekt upamiętnienia osoby bł. ks. dr Józefa Pawłowskiego.

II.2) Określenie przedmiotu konkursu: Przedmiotem konkursu jest twórczy projekt dotyczący upamiętnienia osoby bł. ks. dr Józefa Pawłowskiego, więźnia i kapelana więzienia kieleckiego w latach 1939 - 1941. Praca konkursowa powinna spełniać następujące wymagania Organizatora: a) praca powinna zawierać szczegółowy opis techniczny, wyjaśnienie idei twórczej (max. 5 stron format A4), b) praca powinna być przedstawiona w rzutach w skali 1:100, c) Autor pracy przedstawi szkice oraz rysunki pomocnicze, d) praca powinna być przedstawiona w formie wizualizacji w technice dowolnej (min. 2 szt.), e) w przypadku formy rzeźbiarskiej wymagany jest model w odpowiedniej skali do wielkości formy. W projekcie należy uwzględnić i wkomponować istniejącą infrastrukturę remontowanych obiektów powięziennych. Miejsce upamiętnienia postaci bł. ks. J. Pawłowskiego pozostawia się Autorowi do wyboru (wnętrza obiektów powięziennych, ich elewacje lub plac więzienny)..

II.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92.31.22.00-3.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

WARUNKI UDZIAŁU

 • Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu: Wymagania jakie muszą spełnić uczestnicy konkursu oraz oświadczenia i dokumenty jakie mają dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia stawianym im wymaganiom są określone w regulaminie konkursu zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego http://www.palacykzielinskiego.pl oraz w siedzibie Zamawiającego.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) Kryteria oceny prac konkursowych:

 • 1. Oryginalność idei projektu i rozwiązań architektonicznych oraz aranżacyjnych - 80
 • 2. Sposób wykorzystania infrastruktury w nowym projekcie - 20

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.2.1) Określenie sposobu uzyskania regulaminu konkursu:

 • Dostępny do dnia: 07.10.2010, godzina 12:00.
 • Miejsce: Regulamin konkursu dostępny na stronie internetowej Zamawiającego oraz siedzibie Zamawiającego: Dom Środowisk Twórczych Pałac T. Zielińskiego 25-009 Kielce, Zamkowa 5.

IV.2.2) Termin i miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie:

 • Data: 11.09.2010, godzina 12:00.
 • Miejsce: Sekretariat Domu Środowisk Twórczych Pałac T. Zielińskiego 25-009 Kielce, ul.Zamkowa 5.

IV.2.3) Termin i miejsce składania prac konkursowych:

 • Termin: 07/10/2010 do godz 12:00.
 • Miejsce: Sekretariat Domu Środowisk Twórczych Pałac T. Zielińskiego 25-009 Kielce, ul.Zamkowa 5.

IV.3) NAGRODY

 • Rodzaj i wysokość nagród: 1. Przewiduje się jedną główną nagrodę w konkursie. 2. Nagrodą jest zaproszenie do negocjacji w trybie z wolnej ręki autora wybranej pracy konkursowej na opracowanie projektu wykonawczego wystawy i aranżacji w wyremontowanych obiektach powięziennych. 3. Przewiduje się udzielenie zamówienia na wykonanie projektu wykonawczego za kwotę do 325000 PLN brutto.

SPROSTOWANIE - W regulaminie konkursu w pkt. 20 - tabela "Terminarz konkursu" została dokonana korekta plegajaca na zmianie daty składania wniosków o dopuszczenie do konkursu z 10.09.2010 do godz. 12.00 na 11.09.2010 do 12.00
REGULAMIN >>>

 

 

 


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kielce: Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - Przebudowa zespołu obiektów powięziennych przy ul. Zamkowej 3. Numer ogłoszenia: 105019 - 2009; data zamieszczenia: 03.07.2009. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Pobierz ogłoszenie o zamówieniu (pdf).

W N I O S E K o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego na realizację zadania:
„Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - Przebudowa zespołu obiektów powięziennych przy ul. Zamkowej 3”

Pobierz wniosek (pdf) (doc)


Kielce: Pełnienie Zastępstwa Inwestycyjnego oraz pełnienie obowiązków Inżyniera nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.:Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - Przebudowa zespołu obiektów powięziennych przy ul. Zamkowej 3
Numer ogłoszenia: 126794 - 2009; data zamieszczenia: 29.04.2009

Pobierz ogłoszenie o zamówieniu (pdf).

Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (pdf) (doc)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty